I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Domu Wczasowym Grań. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Gościem, a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Definicje:

Wynajmujący

Wynajmującym jest firma:

MAK-CHEMIA OSIŃSKI Sp. komandytowa
ul. Panieńska 17/18
82-300 Elbląg
NIP: 578-101-60-03
REGON: 170283724

dalej zwana Wynajmującym.

Gość

Gościem jest osoba prywatna, grupa osób lub firma korzystająca z usług Wynajmującego.

Zadatek

opłata za Usługę, która stanowi podstawę świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet ceny Usługi. Strony mogą uzgodnić kwotę Zadatku lub z niej zrezygnować. Zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.

 

 

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji, Gość rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Gościa zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji apartamentu. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.
2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:
a) datę pobytu Gościa
b) kwotę należną do opłaty za wynajem
c) informację dotyczącą wysokości zadatku
d) dane konta bankowego
e) ogólne warunki rezerwacji
3. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, Gość otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za zameldowanie.

4. W celu zagwarantowania rezerwacji z elastycznymi warunkami rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku:
•        W celu zagwarantowania rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku – 50% wartości rezerwacji momencie dokonania rezerwacji.
•        Pozostała cześć kwoty – 50% wartości rezerwacji płatne na miejscu podczas zameldowania.
•        Rezerwacja może być anulowana bezkosztowo w terminie do 7 dni przed przyjazdem. Po tym terminie pobierane jest 100% wpłaconego zadatku.
•        W przypadku pobytów planowanych w wysokim sezonie i terminach specjalnych (np.: święta, ferie, długie weekendy, sylwester) rezerwacja może być anulowana bezkosztowo w terminie do 30 dni przed przyjazdem. Po tym terminie pobierane jest 100% wpłaconego zadatku.
•        W przypadku anulacji, zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni od zgłoszenia anulacji, na konto wpłacającego.

III. Warunki umowy najmu

1. Wynajęcie pokoju obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu apartamentu (środki czystości, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
3. Wcześniejsze udostępnienie pokoju w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Wynajmujący gwarantuje możliwości przechowania bagażu Gościa do momentu meldunku.
4. Przedłużenie doby hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby hotelowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.
5. Wynajmujący świadczy usługi w wybranym pokoju zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie u Kierownika obiektu lub w recepcji.
6. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu
7. Gość może korzystać z pokoju jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
8. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi, w udostępnionym łóżeczku turystycznym lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.
9. Na terenie Zakopanego obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2 PLN za osobę za każdą noc pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu. Opłatę miejscową należy uiścić w recepcji Ośrodka w dniu przyjazdu.
10. W ramach rezerwacji Gościom przysługuje miejsce postojowe na terenie obiektu (ograniczona iość miejsc). Pozostawinie pojazdu nie stanowi zawarcia umowy przechowania w rozumieniu art. 846 § 4 Kodeksu Cywilnego. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.
11. Zameldowanie po godzinie 19:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z obsługą.

IV. Obowiązki Gości

1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Gość zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym apartamencie. W przypadku wykorzystania apartamentu niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do rezerwowanego apartamentu. W takim przypadku, Gość zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.
2. Gość jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza możliwości techniczne danego pokoju. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Gościem a Wynajmującym.
3. Gość zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.
4. Gość oraz jego Goście (mogący przebywać na terenie Ośrodka w godzinach 8:00-22:00) odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym pokoju, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.
Gość zobowiązany jest do okazania podczas zameldowania, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, obsługa ma obowiązek odmówić wydania kluczy do apartamentu.
W całym budynku (dotyczy również łazienek) obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami za odświeżanie pokoju i uruchomienie alarmu pożarowego (1000 PLN). Palić można jedynie na zewnątrz budynku . W pokojach obowiązuje dodatkowo zakaz używania grzałek, żelazek i innych urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Ograniczenie powyższe nie obejmuje używania suszarki do włosów i maszynki do golenia.

V. Usługi dodatkowe

1. Zwierzęta nie są akceptowane w obiekcie.
2. Łóżeczko turystyczne dla dziecka do trzech lat jest bezpłatne
3. Zgubienie kart-kluczy do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100 PLN.

VI. Zmiany w rezerwacji
Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z Wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

VII. Przeniesienie praw i obowiązków Gościa na inną osobę
Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

VIII. Wystąpienie sił wyższych
1.Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.
2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

IX. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, MAK-CHEMIA OSIŃSKI SP.K. jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.
2. Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wynajmujący:
MAK-CHEMIA OSIŃSKI SP. K.
ul. PANIEŃSKA 17/18, 82-300 ELBLĄG
NIP: 578-10-16003

XI. Procedura rozpatrywania reklamacji skierowanych do DOMU WCZASOWEGO GRAŃ przez Gości (Konsumentów).

1. MAK-CHEMIA OSIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Elblągu ul.Panieńśka 17/18 (82-300),
(zwana dalej: „DW GRAŃ”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Gości w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Gościa z Domem Wczasowym Grań stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.
2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Gościa” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez Dom Wczasowy Grań, składającego Reklamację.
3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Gościa złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Domu Wczasowego Grań, które dotyczy naruszenia praw Gościa powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Dom Wczasowy Grań. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Gościa, jak również dane umożliwiające kontakt z Gościem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Gościa).
4.Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: dwgran@dwgran.com
5. Gość powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
6. Dom Wczasowy Grań po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Gościem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Gościa bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).
8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie:
a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter poniesionych zarzutów,
b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Gościa powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
10. Decyzja o wypłaceniu Gościom rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Zarządu MAK-CHEMIA OSIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Elblągu ul. Panieńska 17/18 (82-300)
11. Realizacja wypłaty roszczenia finansowego lub innej rekompensaty na rzecz Gościa następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty uznania Reklamacji, na podstawie decyzji Zarządu.
Gość zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

XII. Faktura VAT

W związku ze zmianami w sposobie wystawiania faktur VAT zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, od 1 stycznia 2020 roku, fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego NIP nabywcy.
W momencie gdy będą Państwo potrzebować Fakturę VAT na firmę, prosimy o przesłanie numeru NIP jeszcze przed opłaceniem . W wypadku braku takiej informacji Państwa pobyt zostanie rozliczony tak jak dla osoby fizycznej na paragon do którego później nie będziemy mogli wystawić Państwu faktury VAT.

XIII. Płatności

1. Rezerwacje mogą zostać opłacone kartami płatniczymi.

2. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

4. Zwrot środków, w przypadku gdy Gość zapłacił kartą, zostanie dokonany w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezygnacji z dokonanej rezerwacji.

5. Czas realizacji zamówienia, czyli potwierdzenia rezerwacji, w przypadku gdy Gość zapłacił kartą, wynosi jeden dzień roboczy od dnia zaksięgowania kwoty za dokonaną rezerwację.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.